Silver Gymul. Sokola 2 26-110Skarżysko- Kamienna REGULAMIN KLUBU FITNESS SILVER GYM Klub Fitness jest czynny w następujących godzinach: • poniedziałek-piątek 8:00-22:00, • sobota 10:00-18:00, • niedziela 10:00-14:00, • święta: według ustaleń managera siłowni. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Klub fitness Silver Gym Mateusz Kawalec spółka cywilna, znajdujący się w Skarżysku-Kamiennej 26-110, przy ul. Sokola 2 nie jest miejscem publicznym oraz ogólnodostępnym. 2. Przedmiotem zawarcia umowy pomiędzy klubem, a klubowiczem jest możliwość korzystania ze sprzętu znajdującego się na siłowni oraz korzystanie z usług trenera w celu poprawy zdrowia, sylwetki oraz kondycji. 3. Teren Klubu jest w pełni terenem prywatnym i nie jest przestrzenią publiczną ani nie jest miejscem ogólnodostępnym. Na terenie Klubu znajdować się mogą tylko określone osoby, w określonych godzinach i spełniające określone kryteria wynikające z niniejszego regulaminu. Nie jest dozwolone, by osoby postronne bez względu na reprezentowany podmiot mogły swobodnie poruszać się po terenie placówki. Każda próba zakłócenia pracy recepcji, trenerów lub administracji będzie skutkowała wezwaniem odpowiednich służb pod zarzutem utrudniania pracy oraz nękania. Każdorazowo będzie nakładana również kara dla osób postronnych utrudniających pracę, w skali godzinowej stawki względem dziennego obrotu studia, jako zadośćuczynienie za zakłócanie poprawnej pracy studia i brakiem możliwości wykonywania swojej pracy. 4. Zabrania się rejestrowania, utrwalania i rozpowszechniania za pomocą foto, video, czy ścieżki dźwiękowej z pobytu na terenie Klubu bez zgody organu odpowiedzialnego za takie zezwolenia. Każda próba utrwalenia pobytu na terenie Klubu, zajęć, wizerunku trenera czy innych uczestników zajęć zostanie bezwzględnie zgłaszana do organów odpowiedzialnych za ochronę tych praw i kierowana na drogę sądową bez możliwości polubownego rozwiązania sprawy. 5. Klub informuje, iż przedmiotem usługi jest możliwość skorzystania ze sprzętu znajdującego się na jego terenie. Zajęcia prowadzone w klubie, są zajęciami technicznymi, opartymi o konkretną technikę lub elementy techniczne o charakterze sportowym. 6. Klub nie oferuje swoim klientom ćwiczenia z wykorzystaniem muzyki na zajęciach ani siłowni. Obecność muzyki lub jej brak w żadnym stopniu nie jest elementem usługi, a Klient Klubu deklaruje, że muzyka lub jej brak nie wpływa na decyzję o zakupie członkostwa, jednocześnie został poinformowany, że część pracowników słucha utworów dla poprawy własnego nastroju. Klient klubu taką deklarację składa, podpisując oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu lub umowę. 7. Trener w Klubie prowadzi zajęcia oparte na krótkich sekwencjach połączonych ruchów. Wszelkie zajęcia rytmiczne są oparte o wyklaskiwanie rytmu, wyliczanie rytmu i taktów lub odpowiednie komendy głosowe. Wszelka muzyka wykorzystana w tle, jeśli jest używana to tylko i wyłącznie prywatnie przez pracownika (trenera) w celu umilenia sobie czasu pomiędzy nauką poszczególnych figur. Jest również dla wielu pracowników (trenerów) sposobem na stres występujący podczas prezentacji przed grupą. 8. Ze względu na fakt, iż integralną częścią usługi może być również utrwalenie uczestnictwa klientów w zajęciach. Uczestnik zajęć oświadcza, że wyraża zgodę na używanie jego wizerunku w przypadku utrwalania zajęć podczas zajęć, warsztatów czy eventów, zarówno w postaci foto, jak i wideo i nie będzie rościł sobie praw majątkowych z powodu ich wykorzystania. Uczestnik zostanie każdorazowo poinformowany, jeśli na miejscu pojawi się osoba utrwalająca foto lub video. Na prośbę uczestnika zajęć każdorazowo klub usunie zdjęcie lub wideo, na którym wypadł niekorzystnie. Zdjęcia będą publikowany tylko przez kanały należące lub powiązane z Klubem. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na utrwalanie materiałów, prosimy nie pozować i usunąć się z przestrzeni zdjęcia lub video oraz poinformować o tym osobę wykonującą materiały w momencie jego powstawania, tak by mogła w odpowiednim czasie zareagować w przypadku np. zdjęć grupowych czy ujęć video, gdzie inni uczestnicy chcieliby zostać utrwaleni. Materiały są wykorzystywane do promocji zajęć oraz w celach marketingowych, ale też wielokrotnie są przedmiotem usługi, którą jest utrwalenie warsztatów, ćwiczeń czy relacja uczestnictwa danej osoby/ grupy osób w zajęciach, co jest ujęte w ofercie usługi lub oferowane słownie. Materiały nie będą wykorzystywane komercyjnie i nie będą przekazywane osobom trzecim. Materiały nie będą wykorzystywane i tworzone wbrew obowiązującym w Polsce przepisom. 9. Instruktorzy oraz pracownicy obsługi Klubu, mają prawo do wydawania poleceń/wytycznych o charakterze porządkowym i organizacyjnym, osobom użytkującym siłownię. Nie zastosowanie się do poleceń/wytycznych jest jednoznaczne z naruszeniem regulaminu siłowni. 10. Użytkownicy zobowiązani są do bezwzględnego podporządkowania się komunikatom oraz sygnałom o charakterze ostrzegawczym lub informacyjnym. 11. Bez zgody Managera Klubu, zabrania się na terenie obiektu działalności handlowej, marketingowej i usługowej, rozprowadzania ulotek, sprzedaży towarów, oferowania i wykonywania usług, w tym prowadzenia treningów indywidualnych oraz grupowych za wynagrodzeniem. 12. Do wykonywania treningów personalnych w Klubie, uprawnieni są tylko trenerzy zatrudnieni przez Klub. Obsługa ma prawo wyprosić osoby prowadzące treningi personalne. 13. Wykonywanie ćwiczeń na sprzęcie oraz przyrządach treningowych odbywa się po zapoznaniu się z instrukcją urządzenia i sprzętu. 14. Ćwiczący zobowiązani są wykonywać ćwiczenia bezpiecznie tzn. ćwiczyć z takimi obciążeniami, nad którymi są w stanie sami zapanować. Ćwiczenia z większym obciążeniem należy wykonywać przy asekuracji drugiej osoby lub instruktora. 15. Osoby korzystające z Klubu, które w czasie ćwiczeń lub pobytu w Klubie źle się poczują, zobowiązane są natychmiast przerwać ćwiczenia i powiadomić obsługę Klubu. 16. Przed ćwiczeniem należy sprawdzić stan urządzenia - wszelkie usterki, uszkodzenia sprzętu i przyrządów należy zgłaszać obsłudze Klubu. 17. Zabrania się wykonywania ćwiczeń na przyrządach uszkodzonych lub niesprawnych. 18. Niewskazane jest zajmowanie stanowisk do ćwiczeń podczas odpoczynku. 19. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z Klubu, tylko za pisemną zgodą podpisaną przez opiekuna prawnego, lub pod bezpośrednią opieką opiekuna prawnego. 20. Użytkownicy Klubu zobligowani są posiadać: strój sportowy, zmienne i czyste obuwie sportowe, ręcznik przeznaczony do treningu, który ze względów higienicznych, przed rozpoczęciem ćwiczeń, należy rozkładać na urządzeniach. Obsługa Klubu ma prawo nie wpuścić osoby nie posiadającej odpowiedniego stroju do ćwiczeń. 21. Po zakończeniu ćwiczenia użytkownik zobowiązany jest odłożyć urządzenia/sprzęt na miejsce jego usytuowania. 22. Z Klubu mogą korzystać wyłącznie użytkownicy, których stan zdrowia pozwala na wykonywanie ćwiczeń fizycznych. 23. Klub informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia klienta klubu. Jednocześnie klient deklaruje, iż nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku doznania kontuzji lub uszczerbku na zdrowiu, który został doznany w wyniku niedostosowania się do poleceń i uwag instruktora lub korzystania ze sprzętu w sposób niezgodny z instrukcją. Uczestnik taką, szczegółową deklarację składa, podpisując oświadczenie zdrowotne oraz oświadczenie znajomości akceptacji regulaminu. 24. Na terenie Klubu zabrania się: a. używania urządzeń oraz sprzętu treningowego w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem, b. wnoszenia przedmiotów stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników (tj. w szczególności ostrych narzędzi, szklanych opakowań, puszek itp.) c. wstępu i przebywania dla osób, znajdujących się w stanie wskazującym na spożycie napojów alkoholowych lub będących pod wpływem substancji odurzających i psychotropowych, d. wszczynania fałszywych alarmów, e. niszczenia wszelkich rzeczy stanowiących wyposażenie Klubu, f. zaśmiecania i zanieczyszczania pomieszczeń, g. palenia tytoniu. 1. Użytkownicy zobowiązani są do zakończenia ćwiczeń najpóźniej 15 minut przed godziną zamknięcia Klubu. 2. Warunkiem korzystania z Klubu jest zakupienie usługi wejścia. 3. Każda osoba, która przebywa na terenie placówki musi posiadać ważny karnet na zajęcia. W przypadku nieposiadania karnetu jest zmuszona opuścić placówkę w trybie natychmiastowym Każdy karnet określa precyzyjnie czas, godzinie oraz personalia osoby uprawnionej do przebywania na terenie placówki w wybranych godzinach, na określonych w regulaminie zasadach. Nie można przebywać w placówce poza wyznaczonymi warunkami. 4. Faktury obejmujące należności za wstęp do Klubu będą wystawiane każdorazowo na wniosek użytkownika, zgłoszony przy recepcji przed zakupem usługi wejścia. 5. Zakup usługi wejścia jest traktowany jako akceptacja warunków Regulaminu Klubu Fitness. 6. Recepcjonista oraz trener mają prawo nie wpuścić klienta na siłownie czy zajęcia, których wcześniej nie opłacił. a. Recepcja, jak i pracownicy administracji wraz z kierownictwem mają prawo zdecydować o niedopuszczeniu do zajęć dowolnej osoby bez podania przyczyny, jeśli uznają, że wpływa to na bezpieczeństwo lub komfort pozostałych klientów. b. Jeśli recepcja, pracownicy administracji lub kierownictwo zadecydują o niedopuszczeniu danej osoby do zajęć, zostaje mu zwrócona proporcjonalna kwota za ilość niewykorzystanych zajęć lub czas pozostały do końca ważności karnetu c. Recepcja, pracownicy administracji, jak i kierownictwo mogą podjąć taką decyzję w dowolnym momencie prowadzenia zajęć czy przebywania Klienta na siłowni. 7. Do zakupu usługi wejścia ulgowego uprawnieni są uczniowie i studenci do ukończenia 26 roku życia, za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej oraz osoby powyżej 60 roku życia. 8. Ważność usługi wejścia wynosi w zależności od wybranego pakietu: miesiąc (30 dni), dwanaście miesięcy lub indywidualnie ustalonego terminu. 9. Na jedną usługę wejścia, ma prawo wejść tylko jedna osoba. Usługa wejścia nie może zostać przekazana innej osobie. 10. Usługa wejścia- siłownia, obejmuje nielimitowane wejścia na siłownię. Ważność uzależniona jest od wybranego pakietu (patrz punkt 25). 11. Usługa wejścia- open, obejmuje nielimitowane wejścia na siłownię i zajęcia grupowe oraz trening wprowadzający z trenerem, w pierwszym miesiącu, do wykorzystania w trakcie ważności wykupionej usługi wejścia. Po upłynięciu terminu ważności usługi wejścia, niewykorzystany trening przepada. Ważność usługi wejścia jest uzależniona od wybranego pakietu (patrz punkt 25). 12. Usługa wejścia- weekend, obejmuje nielimitowane wejścia na siłownię w sobotę i niedzielę (jeden weekend). 13. Usługa wejścia jednorazowego, uprawnia do wejścia na siłownię i nielimitowanego korzystania z siłowni oraz zajęć grupowych, w dniu zakupienia wejścia. 14. Klient, który wykupił usługę wejścia- open ma obowiązek rezerwacji miejsc na zajęcia grupowe on- line za pośrednictwem „panelu klienta” lub osobiście przy recepcji klubu z wyprzedzeniem siedmiodniowym. 15. Rezerwacja miejsca na zajęcia grupowe jest obowiązkowa i upoważnia klienta do uczestnictwa w wybranych zajęciach. 16. W przypadku kiedy klient zarezerwował miejsce na zajęcia grupowe i nie może się na nich stawić ma obowiązek odwołać rezerwacje. 17. W przypadku jeśli klient zarezerwuje miejsce na zajęcia grupowe i nie stawi się na zajęcia bez wcześniejszego odwołania rezerwacji, klub automatycznie blokuje możliwość rezerwacji na 7 dni dla danego klienta. 18. Użytkownicy nie przestrzegający postanowień niniejszego regulaminu oraz obowiązujących na terenie obiektu przepisów porządkowych, zostaną wyproszeni z Klubu Fitness. 19. Skargi i wnioski można składać do Managera Klubu. 20. Wszelkie spory, które mogą powstać w wyniku stosowania niniejszego regulaminu, będą rozpatrywane i rozstrzygane przez Managera Klubu. 21. W klubie Silver Gym istnieją możliwości płatności za karnet/członkostwo takie jak: a. gotówka, b. karta płatnicza, c. płatności cykliczne, d. przelew. 1. W przypadku płatności cyklicznych powiązanych z deklaracją członkowską Członek Klubu zobowiązuje się do dobrowolnego podania numeru karty płatniczej, daty ważności karty płatniczej oraz numeru CVV lub CVC, w celu rozpoczęcia pobierania płatności cyklicznych. 2. Klub informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia miejsca prowadzenia zajęć. Zastrzega się, by nie pozostawiać swoich rzeczy bez nadzoru i pozostawiać takowe w zamkniętych na kłódkę szafkach, w celu zminimalizowania ryzyka kradzieży oraz zgubienia cennych rzeczy. Uczestnik deklaruje, że nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania w przypadku, gdy kradzież, uszkodzenie lub zaginięcie pozostawionych na terenie Klubu rzeczy nastąpi w momencie, gdy nie dochował szczególnej staranności w celu ich zabezpieczenia (zamknięcia na kłódkę w szafce), mimo zaleceń ze strony Klubu. Klient taką deklarację składa, podpisując oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu. 3. W związku z rozporządzeniem Unijnym RODO informujemy, że informacje o tym w, jaki sposób są przetwarzane Wasze dane, są dostępne tutaj: www.silvergym.net 4. CROSS-PARK informuje, że teren placówki jest monitorowany ze względów bezpieczeństwa. Przebywanie na terenie placówki jest skrupulatnie rejestrowane (audio i video) ze względów bezpieczeństwa za pomocą różnych środków (smartphone, tablet, kamera, rejestracja audio, telefon itp.). Ma to posłużyć w przypadku jakichkolwiek sporów prawnych jako materiał dowodowy. Rejestrowany jest cały teren obiektu na wypadek wtargnięcia osób niebędących naszymi klientami, a materiały codziennie kasowane. Jest to działanie jedynie prewencyjne w trosce o najwyższą jakość świadczonych usług. Jeśli nie wyrażasz zgody na nagrywanie, prosimy o opuszczenie placówki. UMOWY CZŁONKOWSKIE I DEKLARACJE CZŁONKOWSKIE 1. Członkiem Klubu może zostać osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba niepełnoletnia, może zostać Członkiem Klubu za pisemną zgodą przedstawicieli ustawowych lub opiekuna złożoną w obecności pracownika Klubu. 2. Umowa może zostać zawarta na czas określony: 12 miesięcy. 3. W przypadku Umowy na czas określony umowa obowiązuje przez okres na jaki została zawarta. 4. Wraz z zawarciem Umowy, Członek Klubu otrzymuje przypisany nr. klienta oraz zostanie pobrany odcisk palca od klubowicza, który identyfikuje klubowicza przy wejściu do klubu. Personel Klubu ma prawo odmówić wstępu na teren Klubu osobom, które nie mają aktywnej/ ważnej usługi wejścia. Personel może zażądać okazania dowodu tożsamości (dowód osobisty lub paszport) w celu prawidłowej identyfikacji Członka Klubu. 5. Klub zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia Umowy bez podania przyczyny. 6. Klubowi przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku rażącego naruszenia jej postanowień lub postanowień Regulaminu przez Członka Klubu. 7. Dla umów na czas określony 12 miesięcy, Członek Klubu ma możliwość zawieszenia i wydłużenia Umowy o maksymalnie 30 dni bez podania przyczyny. Warunkiem skorzystania z tego uprawnienia jest zgłoszenie Klubowi prośby o zawieszenie Umowy za wskazany okres. Za okres wydłużenia nie pobiera się dodatkowej opłaty. Zawieszenie Umowy jest możliwe 2 razy podczas trwania Umowy tym samym czas trwania Umowy ulega automatycznemu przedłużeniu o okres zawieszenia Umowy. 8. W przypadku, gdy umowa została zawarta na czas określony, płatność za umowę, następuje gotówką lub kartą płatniczą. Opłata zostaje wniesiona jednorazowo (płatność z góry) w całości kwoty określonej na zawartej umowie lub za pośrednictwem płatności cyklicznych. W przypadku deklaracji członkowskiej płatność następuje za pośrednictwem płatności cyklicznych powiązanych z kartą płatniczą w dniu podpisania Umowy. 9. Płatności cykliczne obowiązują od daty podpisania umowy przez każdy miesiąc trwania umowy. 10. Istnieje możliwość zrezygnowania z płatności cyklicznych. Okres wypowiedzenia wynosi 2 miesiące od momentu zgłoszenia do recepcji klubu. 11. W przypadku opóźnienia w opłacie za ratę deklaracji członkowskiej, Klub po uprzednim zawiadomieniu za pośrednictwem jednego z kanałów, telefonicznie, sms’em, mailowo, pisemnie lub osobiście Członka Klubu o zaległościach, może dokonać natychmiastowego zawieszenia Członka Klubu w uprawnieniach wstępu do Klubu. 12. W czasie trwania zawieszenia Członka Klubu w jego prawach nie jest on uprawniony do wstępu do Klubu, a Klub nie jest zobowiązany do żadnych świadczeń na rzecz zawieszonego Członka Klubu. 13. W przypadku powstania zaległości z tytułu opłaty za członkostwo klubu, przekraczających 7 dni, Klub może rozwiązać Umowę lub deklarację członkowską z Członkiem Klubu w trybie natychmiastowym. 14. W przypadku umów zawartych na czas określony wysokość opłat za umowę, ustalany jest każdorazowo w oparciu o aktualnie obowiązujący cennik. Umowa 12 miesięcy: a. Karnet siłownia 69zł/miesiąc b. Karnet open – 89 zł/miesiąc